Skini našu aplikaciju

Slušaj i gledaj online

 • weather-image

  14C° Karlovac

 • weather-image

  13C° Duga Resa

 • weather-image

  12C° Ogulin

 • weather-image

  14C° Ozalj

 • weather-image

  12C° Slunj

Život MOŽEMO O KAMENOLOMU Podijeli

Preispitati zakonitost odluka o uvrštavanju kamenoloma „Kremešnica – Lasinjska“ u općinski i županijski prostorni plan

Informacija o ponovnom otvaranju napuštenog kamenoloma „Kremešnica – Lasinjska“ pokrenula Možemo

Potaknuti reakcijom stanovnika Lasinje na provođenje javne rasprave o Studiji utjecaja
na okoliš u Općini Lasinja i na informaciju o ponovnom otvaranju napuštenog
kamenoloma „Kremešnica – Lasinjska“ izvršili smo uvid u javne podatke o postupcima
izmjena i dopuna prostornih planova Općine Lasinja i Karlovačke županije.

Od 2001. kada su doneseni Prostorni plan Karlovačke županije i Prostorni plan Općine
Lasinja te u nekoliko Izmjena navedenih planova griješilo se u broju i položaju
kamenoloma u Općini Lasinja, njihovom nazivlju i predviđenim površinama
eksploatacijskih polja, međusobnoj usklađenosti ta dva plana, propisanim
procedurama donošenja planova itd.

Prostorni plan Karlovačke županije je sve do veljače 2014. godine na području Općine
Lasinja imao uvršten kamenolom naziva „Kremešnica – Lasinja“ u površini
eksploatacijskog polja od 3,0 hektara. Prema pripadajućoj karti vidljivo je da se
kamenolom nalazi u mjestu Lasinjski Sjeničak, Općina Lasinja.

U veljači 2014. godine Županijska skupština Karlovačke županije je donijela Ispravak
Odluke o donošenju Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik 7/2014) kojom se
eksploatacijsko polje u kamenolomu „Kremešnica – Lasinja” povećava sa 3,0 hektara
na 26,6 hektara. Karlovačka županija je prije toga, prilikom povećanja eksploatacijske
površine kamenoloma Zvečaj, izradila III. izmjene i dopune Prostornog plana
Karlovačke županije, dok kod povećanja eksploatacijske površine kamenoloma
„Kremešnica – Lasinja“ i to u puno većem opsegu, nije proveden isti, zakonom
predviđeni postupak koji obuhvaća javnu raspravu, javna izlaganja, mišljenja i
suglasnosti ministarstava, itd.

Nakon toga, u svibnju 2016. godine Općina Lasinja je donijela II. izmjene i dopune
Prostornog plana Općine Lasinja kojima su na području općine uvršteni kamenolomi
„Kremešnica – Lasinjski Sjeničak“ (prijašnji kamenolom „Kremešnica – Lasinja”) u
površini 3,0 hektara i kamenolom „Kremešnica – Lasinjska“ u površini 9,9 hektara.
Važno je napomenuti da je prvim prijedlogom navedenih II. izmjena i dopuna PPUO
Lasinja područje kamenoloma “Kremešnica – Lasinjska” bilo namijenjeno rekreacijskoj
zoni (oznaka R), te je na ponovljenoj javnoj raspravi izbrisana zona rekreacije i vraćena
zona eksploatacije mineralne sirovina – kamenolom “Kremešnica – Lasinjska”.
Prije donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana, Općina Lasinja je sukladno
Zakonu o prostornom uređenju zatražila mišljenje Zavoda za prostorno uređenje
Karlovačke županije. Zavod nije imao primjedbe na predložene izmjene i dopune
Prostornog plana. U Zavodu nisu smatrali da je sporno to što prostorni plan niže
razine nije usklađen s prostornim planom više razine, kako nalaže Zakon. Dakle,
općinski Prostorni plan planira kamenolom koji se u to vrijeme ne nalazi u
županijskom Prostornom planu.

U Prostornom planu Karlovačke županije je navedeno da eksploatacijsko polje
kamenoloma mora biti na udaljenosti većoj od 500 metara od građevinskog područja. U
slučaju kamenoloma „Kremešnica – Lasinjska” taj uvjet nije zadovoljen, što se može
vidjeti iz grafičke karte 4.4 Desno Sredičko (u prilogu), sastavnog dijela II. izmjena i
dopuna Prostornog plana Općine Lasinja. Na navedenoj grafičkoj karti također je vidljivo
da je eksploatacijsko polje kamenoloma obuhvatilo i dio arheološkog područja.
Čak niti to nije bilo sporno županijskom Zavodu.

opuste
U veljači 2018. g. Županijska skupština Karlovačke županije je usvojila II. izmjene i
dopune Prostornog plana, u kojima je planiran kamenolom „Kremešnica – Lasinjska” u
površini 26,6 hektara i kamenolom „Kremešnica – Lasinjski Sjeničak” u površini 3,0
hektara. U prethodnoj Ispravci Odluke o donošenju Prostornog plana Karlovačke
županije iz 2014., kamenolom „Kremešnica – Lasinjski Sjeničak” je povećan s 3,0
hektara na 26,6 hektara, sada se njegova površina vraća na 3,0 hektara, dok se njegova
ranije planirana površina 26,6 hektara dodjeljuje drugom kamenolomu „Kremešnica –
Lasinjska”.
Nakon ovakvo provedenih postupaka izmjena i dopuna prostornih planova nužno je
preispitati zakonitost odluka o uvrštavanju kamenoloma „Kremešnica – Lasinjska“ u
općinski i županijski Prostorni plan. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja bi prije
donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za kamenolom „Kremešnica –
Lasinjska” moralo preispitati sve naprijed iznesene primjedbe.
Podržavamo stanovnike općine Lasinja u njihovom nastojanju za transparentnošću rada
lokalne samouprave o pitanju kao što je donošenje i izmjena prostornih planova koji
utječu na kvalitetu života svih stanovnika.
Isto tako podržavamo stanovnike Lasinje u nastojanju da ne dopuste nametanje privatnog interesa pojedinca ispred općeg zajednice, poručuju u Možemo.

Pročitajte i ovo

KULTURNA BAŠTINA

Dani europske baštine ovog mjeseca u karlovačkim Muzejima