Skini našu aplikaciju

Slušaj i gledaj online

 • weather-image

  26C° Karlovac

 • weather-image

  26C° Duga Resa

 • weather-image

  25C° Ogulin

 • weather-image

  26C° Ozalj

 • weather-image

  25C° Slunj

Karlovac JAVNI NATJEČAJ Podijeli

Dom za odgoj djece i mladeži raspisao javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu Doma u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97,47/99,35/08 i 127/19), članka 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17,98/19 , 64/20 i 138/20) i članka 38. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac, Upravno vijeće Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac, temeljem svoje odluke od 11. svibnja 2021. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju

– hrvatsko državljanstvo i

– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 ,52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi niti jedan kandidat koji ima završen navedeni preddiplomski i diplomski ili integrirani sveučilišni studij, za ravnatelja doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti i ispunjava ostale navedene uvjete.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Upravno vijeće Doma s osobom imenovanom za ravnatelja/icu sklapa ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme na mandat od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Doma.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidat/kinja je dužan/na priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku i to:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– potvrdu o radnom stažu iz koje je razvidno da ima najmanje pet godina radnog staža u struci, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi, ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca ili ugovor o radu, o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

– uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana),

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje prava po posebnim propisima, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju toga prava i ostalih traženih uvjeta. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“121/17), uz prijavu na natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac, Banija 14, 47 000 Karlovac, s naznakom: “Javni natječaj za ravnatelja/icu -ne otvaraj” u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i / ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac će kandidate/kinje čije su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune, te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja pozvati na razgovor.

Ako se na raspisani javni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata/kinja ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa:112-01/21-02/1
Urbroj:2133-89-01-21-16
U Karlovcu, 26.05.2021.

Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac

(sponzorirana objava)

Pročitajte i ovo

ZBOG ELEKTRO RADOVA

Drive in na Luščiću u petak i subotu ne radi