Skini našu aplikaciju

Slušaj i gledaj online

 • weather-image

  20C° Karlovac

 • weather-image

  20C° Duga Resa

 • weather-image

  16C° Ogulin

 • weather-image

  20C° Ozalj

 • weather-image

  17C° Slunj

Županija NOVE CIJENE Podijeli

Komunalno Duga Resa – Izmjena br. 1 Odluke o cijeni vodnih usluga

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od obračunskog razdoblja srpanj-prosinac 2022. godine.

Ur. broj: 532 /2022

Na temelju članka 109. stavaka 2. do 5., članka 43. stavka 3. i 4., članka 44. i članka 46. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010) te članka 18. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od 14.10.2021. godine, Skupština trgovačkog društva Komunalno Duga Resa d.o.o. je na 4. sjednici u 2022. godini održanoj dana 27.06.2022. godine donijela

 

IZMJENU br. 1.
ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA
od dana 18.01.2022. godine Ur.broj: 36/2022

 

I. UVODNE NAPOMENE

Članak 1.

1.1. Dana 18.10.2012. godine između Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac i Komunalnog Duga Resa d.o.o. (nadalje u tekstu: Javni isporučitelj) zaključen je Ugovor o obračunu i plaćanju usluge pročišćavanja i provoda otpadnih voda Grada Duga Rese Ur.broj: 2-0337-0001, odnosno Ur.broj: 671/12 (u daljnjem tekstu: Ugovor), koji je izmijenjen Aneksom Ugovora iz ožujka 2018. godine Ur.broj: 2-0310-0001, odnosno Ur.broj: 1198/2018.

1.2. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac je dana 23.03.2022. godine donio novu Odluku o cijeni vodnih usluga Urbroj: 3-0089-0001 kojom je predviđeno da se ista primjenjuje od 01.04.2022. godine.

1.3. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac i Javni isporučitelj sporazumjeli su se da će se relevantne odredbe Odluke o cijeni vodnih usluga iz stavke 1.2. ovog članka na području javnog isporučitelja, odnosno Grada Duge Rese primjenjivati od 01.07.2022. godine zbog čega Javni isporučitelj pristupa izmjeni svoje Odluke o cijeni vodnih usluga od 18.01.2022. godine Ur.broj: 36/2022. godine.

II. IZMJENA

Članak 2.

2.1. Ovom Izmjenom br. 1. Odluke o cijeni vodnih usluga od 18.01.2022. godine Ur.broj: 36/2022 (nadalje u tekstu: Odluka o cijeni vodnih usluga) vrši se izmjena pojedinih stavki iz Odluke o cijeni vodnih usluga i to dio III. TARIFA VODNIH USLUGA i to kako slijedi:

u članku 5. stavku 5.1. Odluke o cijeni vodnih usluga (TARIFA ZA KORISNIKE KATEGORIJA DOMAĆINSTVO) mijenjaju se točke 5., 6. i 7. te iste sada glase:

u članku 7. stavku 7.1. Odluke o cijeni vodnih usluga (TARIFA ZA KORISNIKE KATEGORIJA GOSPODARSTVO) mijenjaju se točke 5., 6. i 7. te iste sada glase:

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

3.1. Ova Odluka dostavljena je gradonačelniku Grada Duge Rese te općinskim načelnicima Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Krnjak i Netretić, a radi davanja prethodne suglasnosti, sve sukladno odredbi članka 109. Zakona o vodnim uslugama.

3.2. Ova Odluka objavljuje se u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave i jednom lokalnom mediju kao i na mrežnoj stranici javnog isporučitelja.

3.3. Ova Odluka dostavit će se Vijeću za vodne usluge u roku od 5 (pet) dana od dana objave Odluke u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave.

3.4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od obračunskog razdoblja srpanj-prosinac 2022. godine

3.5. U preostalom dijelu koji nije izmijenjen ovom Izmjenom br. 1. odredbe Odluke o cijeni vodnih usluga od 18.01.2022. godine Ur.broj: 36/2022 ostaju u cijelosti nepromijenjene.

Predsjednik/ica Skupštine Komunalnog Duga Resa d.o.o.

(sponzorirana objava)

Pročitajte i ovo

NOGOMET

Matija Furač podnio ostavku na mjesto predsjednika Karlovca 1919