Skini našu aplikaciju

Slušaj i gledaj online

 • weather-image

  7C° Karlovac

 • weather-image

  7C° Duga Resa

 • weather-image

  7C° Ogulin

 • weather-image

  4C° Ozalj

 • weather-image

  4C° Slunj

Karlovac NATJEČAJ Podijeli

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor

Rok za dostavu prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

KARLOVAC – Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 153. stavka 3. i članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i članka 39. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, Upravno vijeće na temelju svoje Odluke od 14. svibnja 2020. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti

– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju

– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

– hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor ugovor u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
– dokaz o stručnoj spremi (diploma)
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o radnom stažu ostvarenom sukladno stavku 1., podstavak 2. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (ugovor o radu ili potvrda poslodavca),
– uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– životopis

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102 stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:
Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, Vladimira Nazora 10, 47 000 Karlovac, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

Rok za dostavu prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

(sponzorirani članak)

Pročitajte i ovo

BIRAČ PITA VLAST

Gdje je zapelo s obećanom obnovom dječjih igrališta u Karlovcu